چه اقداماتی برای پایان دادن به کرونا ضروری است؟

What steps are needed to end the corona?

بنا به گفته سازمان جهانی کنترل بیماری، فقط در صورتی به ایمنی جامع می‌رسیم که ۹۰ درصد جمعیت جهان واکسینه شده باشند. رسیدن به این آمار احتمال کمی دارد و از لحاظ ریاضی، این امر با واکسن‌های موجود غیرممکن است. می‌توان گفت نابودی کامل کرونا به واقعیت نمی‌پیوندد. در ازای آن، همه‌گیری هنگامی تمام می‌شود […]